Notulen ALV 21 nov. 2022

Notulen

Algemene Ledenvergadering

Bewoners vereniging Goeman

21 nov. 2022

Locatie: Woonkamer 245a

Aanwezig: Martin Schipma (299), Vincent Tonkens (251), Remco Leijenaar (399), Dennis Volkerink (519), Martijn (331 Aanwezig tot 20u)), Kasper Nijhoff (367 + machtiging Nynke de Vries 437), Berend Haven (Voorzitter 299), Theo Hartwig (441 + machtiging Marloes Ernst 305), Jitse Salverda (Penningmeester 211 Aanwezig tot 21.15u)),Michiel Coesèl (Secretaris/notulist 209, + machtiging Nanda van der Zee 483)

Met kennisgeving afwezig: Luisa Yepez (Bewoners vertegenwoordiger 509)

 1. Opening:25u
 2. Vaststellen quorum: 13 stemgerechtigden. Het quorum van min. 25 stemgerechtigden is niet gehaald, maar de vergadering is nu toch rechtsgeldig omdat op 14 nov. jl het quorum ook niet was bereikt en de vergadering nieuw is uitgeschreven naar vandaag.
 3. Vaststellen agenda

De Notulen van de vorige ALV worden toegevoegd als agendapunt

 1. Mededelingen/ingekomen post :Martijn heeft een brainstormverslag over gebruiksmogelijkheden woonkamer 5 juli 2019 gestuurd.
 2. Notulen ALV 12 jan. 2021: geen op- of aanmerkingen
 3. Financieel jaarverslag

Jitse presenteert het fin. jaarverslag van 3-2021 tot 3-2022 Resultaat: + €185,- Dit resultaat is op termijn niet voldoende om de wasmachinevoorziening in stand te houden.

Dennis merkt op dat het fin. jaar statutair een kalenderjaar beslaat en dat er een statuten wijziging voor nodig is om hiervan af te wijken. Ivm ondermeer de aanlevering van de begroting naar Lefier is hier door bestuur voor gekozen.

Vraag: Is de brand- en inboedelverzekering van de wasserette gecombineerd met de WK? Antw.: Ja

De Kascommissie (Theo en Kasper) verklaren dat -afgezien van een enkel schoonheidsfoutje- de boekhouding prima op orde is en het fin. jaarverslag correct. De Kascie heeft ook de boekhouding tot 16 nov. gecontroleerd, maar deze afgelopen periode is nog niet op de ALV besproken.

 1. Wasserette

Berend schetst nog eens hoe het huidige bestuur veel tijd kwijt was met Miele en administratieve lasten en dat er met het bezit van contanten en bezit van 20.000 euro op de rekening er gevaar is voor diefstal. Wanneer we overgaan naar de Miele vervalt die tijdsinvestering (en kan voor bew. Activiteiten ingezet worden) resp. vervalt dat risico. Miele biedt een contract aan voor 10 jaar, met wasprijs 1,50, droogprijs 1,25 en inflatiecorrectie van 15% over de hele periode.  Lefier sluit contract af met Miele. Reparaties zijn binnen 48 uur (in Coronatijd was dit een maand). Wassen en reserveren (de dag zelf) gaat via een app. Je moet een borg storten van 20 euro.  De was en droogtijd van 8.00- 22.00u blijft gelijk.

Er komt een wasserette op het kleine plein (Portiek 4a).

Vraag Kasper: kunnen mensen van buiten het complex ook met de app bij ons wassen? Antw.: Nee

Vraag Martijn: blijft het mogelijk gratis te centrifugeren als de was te nat uit de machine komt? Antw.: als het wasprogramma niet goed heeft gefunctioneerd, kan Miele dat zien en krijg je een nieuwe wasbeurt. Aktiepunt: dit navragen

Opmerking Martijn: Nadeel van Mielesysteem: Miele kan nagaan wie wanneer wast, een aantasting van de privacy.

Vraag Vincent: wie dragen de energiekosten van de wasserette? Energieprijs zit in de was/droogprijs, Miele int deze kosten en betaald die 1x per jaar terug aan Lefier tbv de post Algemene Electra. De wasseretteenergie wordt bemeterd.

 

STEMMING: Voor Beheer door Miele: 11 stemmen Tegen: 1 stem. Voorstel aangenomen.

 

 1. Statutaire vereniging of Bewoners Commissie?

De eerder besproken voor- en nadelen worden nog eens kort genoemd (administratieve lasten, gebrek aan bestuursleden, meer/minder sterk staan naar Lefier, Lefier heeft uiteindelijk laatste woord wie in de Bewonerscie zit).

In aanvulling daarop:

Theo:

-we zouden als vereniging het contract met Miele kunnen afsluiten en onze reserve onder voorwaarden bij een vermogensbeheerder in handen kunnen geven. Dan kunnen we een vereniging blijven en hoeven de statuten niet aangepast.

– We zouden de vereniging nog een half jaar aan kunnen houden: leegstaande woningen zijn dan weer gevuld met nieuwe bewoners, mogelijke bestuursleden. In die tijd actief lobbyen.

– een officiële vereniging biedt leden een laagdrempelige mogelijkheid bestuurservaring op te doen.

– de bew. Ver. Goeman bestaat sinds 1989 statutair en veel mensen hebben hier een waardevolle historie mee. Met het verdwijnen van de vereniging verlies je daarom iets kostbaars.

Vincent: als de vereniging wordt opgeheven en over 10 jaar blijkt er weer behoefte dan kan een vereniging weer worden opgericht.

 

STEMMING over opheffen vereniging en start bewonerscommissie: Voor: 7 Tegen 5. Het voorstel wordt bij gebrek aan 2/3 meerderheid verworpen.

 

Hoe dan verder als de huidige demissionaire bestuursleden dan echt stoppen –en dat doen ze-?

 

Dennis: Als er geen bestuur meer is, kunnen leden een ALV bijeenroepen en nieuwe bestuursleden installeren. (Rekeningbevoegdheid? Not.)

 

 1. Bestemming fin. reserve:

Er zijn een  mogelijke bestemmingen:

 1. Bouw nieuwe wasserette kleine plein
 2. Renovatie wasserette grote plein
 3. Investeren in een duurzame droger / warmtepompdroger (0,20 kWh/kg ipv 0,50 kWh voor een luchtdroger. Droogtijd is wel langer 79 min ipv 42)
 4. Woonkamer upgrade
 5. Retroactieve uitbetaling van de bestuursvergoeding aan voorzitter, secretaris en penningmeester (deze hebben sinds feb 2021 geen vergoeding gehad)
 6. Pot voor toekomstige activiteiten (waar het geld in bewaring te geven?)
 7. Eerste 10 jaar de prijs per wasbeurt goedkoper maken door machines zelf aan te schaffen (afschrijfkosten gaan dan van de muntprijs af) Prijs wasmachine 4000,- incl. Droger 3800,- incl Appwash 3300,- .

 

De aanwezigen vinden een combinatie wenselijk, maar willen graag een keuze maken op een pakket. Aktiepunt: Theo, Vincent, Dennis, gaan een poster maken om andere Goemanbewoners ook bij de besluitvorming te betrekken.

 1. Wat verder ter tafel komt

Michiel organiseert een filmvertoning zondag as 15u in de Woonkamer

 1. Rondvraag

Theo vraagt wie er mee willen doen met het organiseren van bewonersactiviteiten: Vincent en Dennis doen graag mee! Besloten wordt hiervoor elke donderdagavond 19.00u bij elkaar te komen in de WK (waar dan ws ook weer spreekuur zal zijn)

 1. Sluiting vergadering 21.45ul waarna de borrelhapjes op tafel komen en er een gezellige nazit ontstaat

Berichtnavigatie